Obchodné podmienky

There are no translations available.

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového elektronického obchodu curlingshop.sk.


Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm internetového obchodu curlingshop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2 - Definícia pojmov

Predávajúci: BeeSoft s.r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava, IČO: 36723657, IČ DPH: SK 2022306066
Kupujúci, Odberateľ, Zákazník: fyzickú alebo právnická osoba ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim vystavením objednávky prostredníctvom tohoto virtuálneho obchodu
Tovar: všetky produkty a služby uvedené v platnom katalógu a cenníku tohoto virtuálneho obchodu
Potvrdenie objednávky: za potvrdenie objednávky sa nepovažuje automatická odpoveď zo systému o zaevidovaní objednávky. Za potvrdenie objednávky sa považuje telefonické, faxové či emailové potvrdenie objednávky pracovníkom predávajúceho.

Článok 3 – Objednávanie a dodávka tovaru

- Zákazník si objednáva tovar u predávajúceho cez virtuálny obchod
- Objednávku potvrdí odoslaním všetkých požadovaných údajov cez nákupný košík.
- Každá objednávka musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre správne vystavenie dokladov a dodávku tovaru. Fyzická osoba nepodnikateľ musí zadať meno, telefónne číslo. Právnická osoba a fyzická osoba-živnostník musí zadať obchodné meno, kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH ak je plátcom DPH. V oboch prípadoch je nutné zadať presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov a ďalšie povinné atribúty pre určenie správnej dodávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru, ďalšie spresňujúce údaje pokiaľ je to potrebné.
- Objednávky sú do systému zaraďované v poradí, v akom prichádzajú. Spracovávajú sa presne v rovnakom poradí.
- Po prijatí objednávky ju predávajúci potvrdí zákazníkovi a oznámi mu termín možného dodania tovaru.
- Predávajúci zasiela tovar v zmysle objednávky. Preprava je realizovaná podľa výberu zákazníka. Aktuálne prepravné podmienky sú uvedené vo virtuálnom obchode na samostatnej stránke.
- Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list resp. zodpovedajúce prepravné dokumenty. Najneskôr v tomto momente je možné reklamovať poškodenie tovaru alebo neúplnosť dodávky. Všetky nedostatky je nutné vyznačiť na dodací list resp. zodpovedajúce prepravné dokumenty. Akékoľvek neskoršie reklamácie na nekompletnosť dodávky alebo jej fyzické poškodenie nebudú predávajúcim akceptované.

Článok 3 – Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v aktuálnom cenníku. Po potvrdení objednávky predávajúcim sa za konečnú cenu považuje cena, ktorá bola potvrdená. Pred dodaním tovaru má predávajúci právo zmeniť výslednú cenu len v takom prípade, že by v čase medzi objednávkou a dodaním tovaru došlo k výraznej zmene podmienok za akých je predávajúci tovar schopný zaobstarať. Za výraznú zmenu sa považuje napríklad výrazná zmena kurzu EUR voči mene za ktorú sa tovar nakupuje, zmena pri sadzbe DPH, zmena či zavedenie importného cla, dovoznej prirážky či iných štátom určených opatrení majúcich vplyv na nákupnú či predajnú cenu.

Článok 4 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v mene Euro. Zákazník má možnosť si vybrať z platobných spôsobov uvedených vo virtuálnom obchode pričom výberom spôsobu platby súhlasí s platobnými podmienkami uvedenými pri danom spôsobe platby.

Článok 5 - Vrátenie tovaru a reklamácia

Zákazník sa v prípade objednávky špecifického tovaru vzdáva práva na vrátenie tovaru. Prípadné vrátenie tovaru môže byť zrealizované len po dohode s predávajúcim.

Článok 6 - Reklamácie

Zákazník má právo reklamovať len tovar zakúpený od predávajúceho. Tovar musí byť riadne zaplatený. Tovar na reklamáciu zašle zákazník na adresu predávajúceho v originálnom balení spolu s kópiu dokladu o nákupe tovaru. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

Prípadné spory, právne vzťahy a podmienky ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami a ich súčasťami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani zákazník nezodpovedajú za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na stránke virtuálneho obchodu.


V Bratislave dňa 1. júla 2010.